Mistr Jan Hus

Ač zajisté každý člověk jest povinen každého člověka milovati, přece jest zapotřebí, aby toto milování vycházelo toliko z lásky zřízené; pročež cizinci dáti v lásce přednost před domácím jest řádné lásky zvrácení, ježto pravá láska vždycky počíná u sebe sama, a následovně na potomstvo podle příbuznosti se převádí, …“

výňatek z textu Dekret kutnohorský , podepsaný 18. ledna 1409 – jehož autory jsou Jeronym Pražský a Jan Hus. V témže roce v říjnu je Jan Hus zvolen prvním rektorem univerzity české, univerzity národní (dosud pražského vysokého učení).

A nyní se dostáváme k muži, jenž Husinec, jakožto své rodiště, učinil známým nejenom v okolí, nýbrž i ve světě. Roku 1369 /podle Palackého, podle jiných r. 1373/ se narodil v Husinci, podle tradice v domě Nánovském nyní čp. 36, Jan HUS z rodičů stavu obecného, avšak vždy poněkud zámožnějších.Kazatel v kapli Betlémské v Praze, než byl v červnu roku 1412 klatbou z Prahy vykázán. Šířil své učení i v rodném kraji. Ve vesnici Chlístové se dodnes ukazuje prastará lípa, pod kterou prý Jan HUS své učení vykládal. Učení jeho se prý v kraji velmi rozšířilo a vniklo až do Bavor k Pasovu. Již roku 1410 podle Zlaté stezky tak silně se rozmohlo, že pasovský biskup Jiří po čtyři neděle v Griesbachu a Waldkirchenu se zdržoval, aby svou osobní přítomností a vlastním napomínáním duchovních svých i poddaných té novoty vystříhal. Dne 11. října 1414 se Hus odebral do Kostnice, tam byl po odsouzení upálen dne 6. července 1415.