Přístup k Internetu

Knihovna je registrovaným místem přístupu k Intertetu v rámci projektu Veřejný internet Ministerstva informatiky ČR.

Provozní řád Internetu

1. Internet je v knihovně zpřístupněn jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům.

2. Přístup na Internet je umožněn všem uživatelům knihovny zdarma.

3. Uživatelům mladším 15. let je přístup na Internet poskytován a základě písemného souhlasu rodičů.

4. Uživatel je povinen se před zahájením práce na Internetu zaevidovat u knihovníka, tj. poskytnout základní údaje (jméno, příjmení a číslo knihovního průkazu; u neregistrovaných uživatelů jméno, příjmení a adresu).

5. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

6. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

7. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z Internetu.

8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

9. Uživatel může ukládat výsledky vyhledávání pouze na diskety k tomuto účelu zakoupené v knihovně.

10. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

11. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

12. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

13. Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.

14. Knihovník má právo v případě potřeby zkrátit uživateli přístup k Internetu na 30 minut.

15. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán.

16. Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel při evidenci přístupu na Internet svým podpisem.

17. Tento provozní řád nabývá platnosti dne16.1.2007.