Výpůjční řád

Pravidla - Knihovní řád:

1. Obecní knihovna je veřejnou knihovnou poskytující služby čtenářům ve svých provozních místnostech. Knihovna je přístupná čtenářům ve stanovenou dobu. Čtenářem se může stát každý občan České republiky i cizinci. Při zápisu předloží občané ČR platný občanský průkaz, cizinci platný pas nebo platný průkaz totožnosti.

2. Děti do 15 let se můžou stát čtenáři jen s písemným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

3. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje plnit ustanovení výpůjčního řádu a souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny. Čtenář je povinen neprodleně ohlásit změnu jména a bydliště.

4. Za poskytované služby čtenář zaplatí paušální poplatek na kalendářní rok. Tento poplatek opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv knihovny v kalendářním roce.

5. Čtenář si smí najednou vypůjčit nejvýše 10 knih a 10 časopisů. Vypůjčené knihy a časopisy nesmí půjčovat dalším osobám.

6. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Knihovna má právo zkrátit výpůjční lhůtu u vybraných titulů. Čtenáři může být výpůjční doba prodloužena nejvýše dvakrát. Nevrátí-li čtenář knihy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit poplatky za opožděné vrácení.

7. Knihu, která je právě půjčena, si může čtenář zamluvit. Knihovní jednotky, které knihovna nemá ve svém fondu, lze objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.

8. Osobám s nakažlivou nemocí, nebo v jejichž rodině nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepůjčují. Čtenář je povinen takové onemocnění knihovníkovi oznámit.

9. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo zničení knihovní jednotky je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně.

10. Jestliže čtenář nedodržuje ustanovení výpůjčního řádu, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

11. Toto právo může být odebráno i z hygienických důvodů.

12. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně vedoucí knihovny, příp. zřizovateli.

13. Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dnem 16.1. 2007.