Úryvky z dopisu

V trýznivých hodinách vězeňského osudu nezapomíná Hus na všechny ty, k nimž promlouval slovem i písmem od prvních okamžiků, kdy vystoupil na kazatelnu nebo kdy poprvé zazněl jeho hlas z univerzitní katedry. Píše drobné latinské traktáty. Daleko širší dosah mají jeho listy, adresované druhům, kteří jej provázeli do Kostnice, přátelům doma, univerzitě, celému národu.

„… …Prosím, abyste kněží dobrých obyčejů milovali a velebili a je ctili, a zvláště jenž pracují v slově Božím. Prosím, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště kněží nehodných, o nichž dí Spasitel, že jsou v rouše ovčím a uvnitř vlci hltaví. Prosím pánů, aby své chudině milostivě činili a právě ji spravovali. Prosím měšťanů, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníků, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluhů, aby svým pánům a paním věrně sloužili. Prosím mistrů, aby jsouce dobře živi, své žáky věrně učili, nejprve aby Boha milovali, pro jeho chválu se učili a pro prospěch obce a pro své spasení, ale ne pro lakomství ani pro světské zvelebení. Prosím studentů i žáků jiných, aby mistrů svých v dobrém poslouchali i následovali a aby se pilně pro Boží chválu a pro spasení své i jiných lidí učili. … … Psal jsem list tento vám v žaláři v okovách, čekaje nazejtří na smrt odsouzení, maje naději plnou v Boha, abych pravdy Boží neustupoval a bludů, kteréž na mě křiví svědkové svědčili, abych se neodpřisáhl. … … O mistru Jeronymovi, mém milém tovaryši, nic neslyším, než že jest v těžkém vězení, čekaje smrt jako i já, a to pro svou svou víru, jíž statečně Čechům ukazoval. A Čechové, nejukrutnější naši nepřátelé, dali nás jiným nepřátelům v moc a u vězení. Prosím abyste za ně Boha prosili. Také prosím vás, zvláště Pražané, abyste na Betlém byli laskavi, pokud Pán Bůh popřeje, abyste v něm Boží slovo kázali. Pro to místo ďábel se rozhněval a proti němu farářů a kanovníků popudil, spatřiv, že jeho království v tom místě se rušilo. Doufám v Pána Boha, že to místo zachovává do své vůle a učiní v něm prospěch větší skze jiné, než skrze mne nestatečného učinil. Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“

Po roce 1989 se Husovy slavnosti staly příležitostí k připomenutí Mistrova kréda: Podpis mistra Jana Podpis mistra Jana
Hledej pravdy,
slyš pravdu,
uč se pravdě,
prav pravdu, drž pravdu,
braň pravdy až do smrti.