Středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci

Logo - srop Logo - srop EU EU

 

 

 

 

projekt „středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci„ je spolufinancován evropskou unií

Registrační číslo žádosti: CZ.04.1.05/3.1.00.3/0852

Priorita: 5.3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech

Opatření: 5.3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Celkové uznatelné náklady: 12.590.759,- Kč

Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 10.072.607,- Kč

Dotace ze státního rozpočtu: 1.007.260,-Kč

Datum zahájení projektu: 1.10.2005

Datum ukončení projektu: 31.10.2006

Cíle projektu:

 • Podpora znevýhodněných skupin obyvatel a jejich sociální integrace
 • Podpora zaměstnanosti v obci a regionu
 • Podpora vzdělanosti, celoživotního učení a volnočasových aktivit jako prevence sociálně patologických jevů

Aktivity:

 1. zřízení kontaktního místa
 2. zřízení dětského centra
 3. zřízení multifunkční knihovny
 4. zřízení prodejny
 5. rekonstrukce odpočinkové zóny a veřejných prostor dvorního traktu

Výstupy

 • Vytvoření nové služby veřejné správy a knihovny
 • Vytvoření kontaktního místa pro soc. problémové obyvatele s veřejně přístupným internetem
 • Vytvoření dětského centra,/li>
 • Vytvoření prodejny pro výrobky, produkty soc. problém občanů
 • Vytvoření prostor knihovny s veřejně přístupným internetem a IKT technologiemi
 • Rekonstrukce odpočinkové plochy pro všechny výstupy projektu
 • Vytvoření nových pracovních příležitostí

Popis projektu

Obsahem projektu je zlepšení životních podmínek sociálně problémových obyvatel obce a regionu, zvýšení jejich participace na celoživotním učení a integrování sociálně vyloučených skupin do komunity a pracovního uplatnění.

Město Husinec se např. dlouhodobě potýká s problémem sociální integrace ekonomicky slabých občanů, kteří jsou v obci ubytováni v azylovém domě. Tento dům je ve snaze o maximalizaci poskytnutých ubytovacích kapacit omezen v zázemí pro ubytované (chybí společenská místnost apod.). Většina ubytovaných je bez práce a možnosti jakéhokoliv uplatnění či vzdělávání. Důsledkem je pak „nečinný“ způsob života obyvatel domu.

A) Projekt podpoří aktivní politiku zaměstnanosti, vznikem kontaktního místa pro občany regionu, především sociálně problémové. Činnost kontaktního místa bude zastřešovat Občanské sdružení Rybka, partner projektu, které již v současné době podobnou činnost vykonává, avšak v nevyhovujících prostorech bez veškerého nutného vybavení. Toto kontaktní místo se bude zabývat aktivní politikou zaměstnanosti, ve smyslu vyhledávání nabídky pracovních míst, kontaktu se sociálně problémovými občany a pomoci při např. vyplňování formulářů, získávání sociálních dávek apod. Kontaktní místo bude také vyvíjet aktivní politiku zaměstnanosti ve smyslu organizačního zabezpečení pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.

Konečným cílem je opětovné začlenění klienta do společnosti, návrat na trh práce, usnadnění samostatné existence a podpora při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb. Tohoto cíle je dosahováno účinnou motivací klienta a individuálním přístupem.

Kontaktní místo vznikne v přízemních prostorách hlavní budovy. Projektem budou rekonstruovány prostory, které budou vybaveny potřebným zařízením a počítačem s internetovým připojením. V rámci projektu dojde k vnitřním úpravám prostoru. Budou opraveny vnitřní omítky a místnost bude vybavena potřebným nábytkem.Prostory budou určeny především pro individuální návštěvníky.

činnosti kontaktního místa

 1. informační činnost – poskytování informací o možnostech zaměstnání, ubytování apod. Přímo v kontaktním místě bude možno přes internet a databázi místa vyhledat potřebné informace.
 2. poradenská činnost – ve smyslu získávání sociálních dávek, sociální pomoci, zprostředkování právního poradenství atd.
 3. materiální činnost – poskytování materiální pomoci ve formě šatstva a základního vybavení domácnosti
 4. vzdělávací činnost – kontaktní místo bude ve spolupráci s:
  • Úřadem práce v Prachaticích zprostředkovávat možnost rekvalifikace svých klientů.
  • Centrem celoživotního vzdělávání Husinec v jeho prostorech (financováno z programu Sapard) zajišťovat vzdělávání dle zájmu svých klientů

B) Projektem bude podpořena sociální integrace sociálně problémových obyvatel obce a regionu. Přímo v obci se nachází azylový dům, který poskytuje ubytování cca 40 sociálně problémovým občanům.

Sociální integrace bude podpořena:

 • vznikem dětského centra „Rybička“ – toto centrum vznikne v půdních prostorech a bude zaměřeno na děti do 15 let. Předpokládá se především začleňování sociálně problémových dětí z azylového domu, kde nemají tyto děti žádné podmínky pro trávení volného času a svůj další rozvoj. Činnost tohoto centra bude organizována ve spolupráci s OS Rybka.

  V rámci projektu bude zajištěna i možnost krátkočasového hlídání dětí pro potřeby matek v případě potřeby např. návštěvy úřadů, lékaře apod.

  Prostory centra budou vybaveny počítačem s internetovým připojením.

činnosti dětského centra Rybička Schéma dětského centra Schéma dětského centra

Hlavním cílem je péče o rizikové děti a mládež a jejich začleňování do společnosti.

Činnost bude zahrnovat:

 • volnočasové kroužky
 • jednorázové akce
 • doučování sociálně problémových dětí
 • prázdninový program

 

 • vznikem prodejny - v rámci projektu vznikne také prodejna, kde budou nabízeny produkty obyvatel azylového domu, dětského domova Žíchovec a dalších sociálně problémových obyvatel regionu.

 

V rámci projektu budou poskytnuty další prostory Občanskému sdružení Rybka, které budou sloužit částečně k výrobě a prodeji produktů sociálně slabých občanů obce a regionu. OS má zkušenosti s výrobou a prodejem především suchých vazeb květin (Vánoce, velikonoce, dušičky) tuto svoji činnost by chtělo OS dále rozšiřovat, ale nemá vhodné prostory především pro prodej těchto produktů.

Zaměstnání obyvatel azylového domu se jeví jako hlavní problém.

C) Projekt podpoří také celoživotní učení vznikem multifunkční obecní knihovny jako centra pro celoživotního vzdělávání všech občanů regionu vč. sociálně problémových. V rámci projektu dojde k rozšíření nabízených služeb obecní knihovny, která v současné době sídlí v pronajatých prostorech. Projektem bude rozšířen stávající knižního fondu a vznikne fond hudebnin, vznikne také internetová studovna a výstavní prostory.

Projekt je celkově zaměřen především na děti a sociálně problémové občany. Také tato část projektu klade důraz na využívání objektu těmito skupinami. Prostory budou vybaveny tak, aby přilákaly děti (posezení, hračky apod.) a přiměly je trávit čas s knihou. Předpokládá se předčítání knih (čtení s knihovnicí a povídání si o obsahu knihy), seznámení se s internetem (vyhledávání témat souvisejících se čtenou knihou).

Tyto činnosti knihovny jsou zaměřena především na mladé lidi a jejich cílem je omezení sociálně patologických jevů šířících se mezi mládeží.

činnosti multifunkční knihovny

Projektem bude rozšířena stávající

 • půjčovní činnost knihovny

Nově bude zřízeno

 • dětské oddělení
 • mediální oddělení – (hudební oddělení, internetová studovna) výstavní prostory
 • relaxační plocha vnitřní a venkovní v rekonstruovaném dvoře

Knihovna bude realizovat pravidelný program, který bude zaměřen na děti a mládež s cílem přivést děti ke knize. Program bude koncipován zábavnou formou předčítání knih, aktivního vyhledávání informací k tématu apod.

Partneři projektu

 • Občanské sdružení Rybka
 • Základní škola M. J. Husa Husinec
 • Dětský domov a Speciální školy Žíchovec

Manažer projektu


Kancelář ekonomického a finančního poradenství

zastoupena Mgr. Helenou Kosovou
Zavadilka 2584
370 05 České Budějovice