Projekt "KOMUNITNÍ ŠKOLA – SYMBOL ŽIVÉ OBCE, fáze I." (CZ.1.07/1.1.10/01.0091)

Základní údaje

Všeobecný cíl projektu

Cílem projektu předkládaného se žádostí o finanční podporu OP VK je rozvoj vzdělávacího systému uplatňovaného v rámci ŠVP KOMUNITNÍ ŠKOLA základní školou v Husinci směrem k rozvoji klíčových kompetencí jejích žáků a jejich následném uplatnění ve vzdělávacím systému a na trhu práce.

Tohoto cíle má být dosaženo postupnou inovací ŠVP zaváděním nových výukových modulů, které budou vytvořeny v rámci projektu pedagogickými pracovníky při uplatnění moderních výukových metod, při práci se žáky za využití ICT a komunitního přístupu, s vysokým podílem praktických činností a zážitkových (event) aktivit.

Cíle zlepšení uplatnění žáků na trhu práce bude dosaženo jak po linii rozvoje podnikatelského smýšlení v duchu Agendy z Osla 2006, tak podporou manuální zručnosti, ekonomické gramotnosti, pěstování tvořivosti, samostatnosti, iniciativy a týmového ducha.

Stručný popis projektu

1) vytvoření série nových výukových modulů (systémové návody včetně hmotných výstupů ve formě pracovních sešitů, sylabů a e-pasportů pro potřeby zveřejnění); uplatnění v modulů v každodenní práci školy včetně časové dotace na praktika

2) přeměna školního pozemku na EVVO-učebnu: vznikne multifunkční zahrada s prostorem pro výuku komunitními a zážitkovými metodami, arboretum a přírodní zážitková stezka. V tomto novém prostoru bude umožněno realizovat také společné EWO pobyty a akce se žáky dalších škol v regionu, kterým toto chybí (ZŠ V.Březí, Vacov, Šum.Hoštice, Čkyně)

3) vybavení školy základními IT pomůckami vč. SW aplikací a vzdělání pedagogů a žáků v jejich užívání pro další rozvoj pracovních metod při výuce, rozšíření www stránek školy do podoby portálu pro sdílení dat a informací na linii škola, rodič, žák,zřizovatel školy.

4) uplatnění evaluačních nástrojů na bázi kombinace přístupů, vytvoření podmínek a vnitřního systému pro postupnou a systematickou inovaci ŠVP, diseminace

Cílové skupiny

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou žáci a pedagogičtí pracovníci husinecké základní školy. Projekt se v různých fázích a rozměrech dotkne všech žáků (aktuální stav: 180, do 1. třídy pravidelně nastoupí cca 20 žáků) i učitelů (počet: 17).

Potřeby této cílové skupiny jsou dlouhodobě sledovány v rámci běžné praxe školy, sebehodnocení školy, přípravy vlastního ŠVP, pravidelného hodnocení situace organizace (personální, technické, materiální, apod.), ve spolupráci školy s rodiči i městem. Operativně jsou řešeny; zásadní změny náročné na čas, personální obsazení i finance je potřeba řešit ve spolupráci školy a zřizovatele za finanční podpory zvenčí (dotace, úvěr). Aktuální situace: viz zdůvodnění potřebnosti.

Hlavní cílová skupina je různorodá tak, jak je běžné na školách na venkově, proto i navržené aktivity a výstupy projektu nejsou zaměřeny jen na jedno téma, ale zaobírají se několika základními tématy, velký důraz je kladen na praktické dopady a následné uplatnění žáků v systému dalšího vzdělávání a na trhu práce.

Nejpočetnější vedlejší cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové dalších základních škol v blízkém regionu, kteří budou moci pro zvýšení kvality ve vzdělávání použít některé technické výstupy našeho projektu, především venkovní EVVO- učebnu a multifunkční zahradu se zážitkovou stezkou a doprovodné event-pomůcky. Kvantifikace - předpoklad: 4 základní školy (V.Březí, Čkyně, Vacov, Šumavské Hoštice), aktivní využití cca 100 žáky / rok.

Obdobně bude moci být tento prostor využit pro komunitní a environmentální aktivity nestátních neziskových organizací. Předpoklad: 3 NNO z Husince, další z8až10z blízkého okolí (pracující s mládeží).

Žáci spolupracujících škol se zapojí také do společných přehlídek prací žáků v rámci projektu ( předpokládaný počet cca 40 až50/rok).

Další výstupy projektu v e-podobě mohou být využity žáky a pedagogy dalších škol bez omezení obdobně, jako jsou využívány výstupy dalších projektů v rámci přenosu dobré praxe.

Klíčové aktivity projektu

1. VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO IMPLEMENTACI ŠVP A VÝUKU TECHNICKÝCH OBORŮ, ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH VÝUKOVÝCH METOD A TVORBA VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ

2. OVĚŘOVÁNÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ ZA ÚČELEM ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

3. ROZVOJ DOVEDNOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

4. PODPORA ŠKOLY JAKO INFORMAČNÍHO CENTRA

5. ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ

Finanční zajištění projektu

 • Náklady projektu: 4 778 977,60 Kč
 • Dotační zdroje:
  • Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 15%
  • Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 85 %

PŘEDKLADATEL:

 • Město Husinec
  • Prokopovo náměstí 1
  • 384 21 Husinec
  • IČO: 00250449
  • tel / fax : 388 331 218
  • e-mail:mesto@husinec.cz
  • www stránky: http://www.husinec.cz
  • kontaktní osoba: Robert Klesner – starosta obce

PARTNEŘI:

 • Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec

KONTAKTY:

AKTUÁLNÍ INFORMACE: