Impulsní centrum Husinec

 • Název žadatele: Město Husinec
 • IČ/RČ(datum narození): 00250449
 • Adresa žadatele: Prokopovo nám. 1, 38421 Husinec
 • Název projektu: Impulsní centrum Husinec
 • Místo projektu: Adresa: Prokopovo nám. 1, 38421 Husinec
 • Opatření: 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
 • Podopatření: 2.1.4. Rozvoj venkova (LEADER+)
 • Investiční záměr: b)1. skupina – realizace strategie – předkladatel projektu
 • Reg. číslo: CZ04.1.04/2.1.00.1/305
 • Název příslušné MAS: Občanské sdružení “CHANCE IN NATURE –LOCAL ACTION GROUP“

Popis hlavního záměru projektu

Výchozí situace

V současné době jsou výstavně propagační a informační prostory a zařízení pro pořádání nejrůznějších výstav pro širokou veřejnost zřízeny pouze v některých střediscích v Prachaticích a to v omezeném hledisku. V okolí obce Prachatice takovéto zařízení v podstatě neexistuje.

Informace převzata od Ing. Jana Kubeše, předsedy Představenstva JHK.

Zdůvodnění projektu

Realizací tohoto projektu vznikne významné multifunkční centrum pro občany nejen obce Husinec, ale i z širokého okolí. V rámci tohoto centra bude možné realizovat nejrůznější školení z podnikatelské, školské či umělecké oblasti, popř. i dalšího vzdělávání pro občany regionu. Z hlediska školského budou prostory využívány ke školení pedagogů, ředitelů, provozních pracovníků či účetního vzdělávání.

Informace převzata od Mgr. Růženy Štemberkové, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu, MěÚ Prachatice.

Zařízení v budoucnu využije rovněž Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory Prachatice pro pořádání vzdělávacích akcí pro podnikatele, pro které je zapotřebí multimediální zařízení a projekce a počítačové třídy atd.

Jednotlivé aktivity projektu

 • Zpracování projektové dokumentace (v rozsahu: vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení vč. Rozpočtu a výkazu výměr)
 • Zpracování projektu LEADER+ vč. Povinných příloh

Výsledky projektu

Konkrétním výsledkem tohoto projektu je: 1) 1soubor zpracované projektové dokumentace 2) 1 soubor žádostí do programu LEADER + včetně povinných příloh.

Realizací komplexního projektu vznikne Impulsní centrum Husinec, který předpokládá zvýšení ekonomické síly uživatelů tohoto centra.

Rozpočet projektu

Celkové přijatelné výdaje projektu se odhadují na Kč 99.734,-. Z toho Kč 92.734,- je cena požadovaných inženýrsko-projektových činností a 7.000,- je základ na zpracování projektové dokumentace. Ceny jsou kalkulovány bez DPH, žadatel není plátce DPH a předpokládá se dodávka prací od neplátce DPH.

Finanční krytí projektu

Projekt bude ze 100% předfinancován z vlastních zdrojů obce Husinec.